Regulamin

 

Regulamin
Ośrodka Wypoczynkowego "Kalwa" w Pasymiu

 

Serdecznie witamy w naszym Ośrodku i życzymy Państwu miłego pobytu.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka.

 

 

I.                    Zasady ogólne

 

1.                  Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

 

2.       Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16:00, kończymy o godz. 11:00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami Recepcji w przypadku posiadanych miejsc wolnych. Za każdą nieuzgodnioną godzinę pobierana jest opłata w wysokości 15zł.

 

3.                  Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 – 6:00.

 

4.                  Przekazanie i odbiór domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

 

5.        Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług Ośrodka jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.

 

6.                  Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza, w przypadku odwołania przyjazdu w okresie 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

 

7.            Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Ośrodka,  jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

 

8.            Na terenie Ośrodka obowiązują również następujące regulaminy, których treść dostępna jest przy właściwych obiektach:

·                    Regulamin miejsca do kąpieli,

·                    Regulamin zjeżdżalni,

·                    Regulamin pływalni krytej,

·                    Regulamin stajni,

·                    Regulamin kortów,

·                    Regulamin jadalni,

·                    Regulamin parku linowego.

 

 

 

9.              Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do Recepcji celem dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

 

10.       Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić w Recepcji ważny dokument tożsamości a po zameldowaniu odebrać go wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej.

 

11.         Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką / kartą lub przelewem) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu pobytu.

 

12.      Ilość osób nocujących w domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia powyższego faktu, koszt pobytu pokrywają osoby zameldowane w danym domku.

          Rabaty nie sumują się. Rabaty z ulotek nie obowiązują w sezonie letnim (od 25.06 do 31.08).

 

13.              Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godz. 8:00 – 22:00 jako goście wczasowiczów, po uiszczeniu opłaty wejściowej w Recepcji.

 

 

II.                  Zasady korzystania z obiektów Ośrodka

 

1.                  Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać, oprócz postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, zasad pozostałych regulaminów obowiązujących na jego terenie oraz w sytuacjach szczególnych stosować się do zaleceń pracowników Ośrodka.

 

2.                  Aby uzyskać połączenie z domku A do domku B należy wybrać cyfrę 3 przed numerem domku B np. dzwoniąc do domku nr 02 prosimy wybrać 302, do domku nr 42 prosimy wybrać 342.

 

3.                  Ze względu na wbudowaną blokadę drzwi, przy zamykaniu domku należy podnieść energicznie klamkę do góry i przekręcić klucz.

 

4.               Wszelkie usterki zauważone w czasie pobytu w domku prosimy zgłaszać niezwłocznie pracownikom Recepcji, celem ich usunięcia przez konserwatora.

 

5.                  Za uszkodzone, zniszczone lub zgubione przedmioty, stanowiące wyposażenie domków, korzystający z nich Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną a koszty z nimi związane rozliczane są zgodnie z cennikiem.

 

6.                  Otrzymane w Recepcji w dniu przyjazdu piloty do telewizorów typu LED podlegają zwrotowi w dniu wyjazdu.

 

7.           W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Recepcji,  celem wymiany zamka. Opłata za wymianę zamka wynosi 30 zł.

 

8.                  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 

9.                  Ośrodek nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkami na jego terenie, w tym pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

 

10.              Rzeczy znalezione na terenie Ośrodka przekazywane są do Recepcji. Prosimy o ich odbiór w możliwie najkrótszym czasie.

 

11.              Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku zobowiązane będą do jego opuszczenia bez zwrotu opłaconych kosztów pobytu.

 

12.              Na stołówce obowiązuje zasada kompletnego ubioru. Stroje kąpielowe mile widziane są na plaży i basenie.

 

13.              Pobyt w Ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.

 

14.              Place zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

 

15.              Dzieci mogą przebywać na terenie obiektów sportowych i placów zabaw tylko w obecności osób dorosłych.

 

16.              Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

 

17.       W czasie pobytu Gościom mogą towarzyszyć zwierzęta domowe po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty w Recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy. Za niezgłoszone zwierzęta pobierana jest kara w wysokości 100zł za każdy dzień niezgłoszonego pobytu. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

 

18.              Na place zabaw nie wolno wprowadzać psów.

 

19.            Goście mogą parkować swoje pojazdy wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu lub wskazanych przez pracowników Recepcji. Parking Ośrodka jest płatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc, tj. w godz. 22:00 – 6:00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22:00 - 6:00 należy zgłaszać z wyprzedzeniem do Recepcji. Za parkowanie w miejscu niedozwolonym naliczana jest kara w wysokości 100zł/1h.

 

20.              Ze względów bezpieczeństwa pożarowego ZABRONIONY jest dojazd samochodami pod domki. Zgodę na dowóz osób niepełnosprawnych i kobiet w zaawansowanej ciąży wydaje Recepcja.

 

21.              W celu przewozu bagażu można skorzystać z wózków, znajdujących się przy budynku głównych Ośrodka.

 

22.              Na terenie Ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

 

23.              Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.

 

24.        Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości co najmniej 2 metrów od domku. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania go podczas palenia i ugaszenia.

 

25.              Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do pojemników na nieczystości rozmieszczonych na terenie Ośrodka oraz kontenerów znajdujących się przy parkingach.

 

26.              W przypadku choroby Gościa wymagającej leczenia, wezwanie pomocy lekarskiej przez Recepcję odbywa się na jego koszt (wyjątek stanowią sytuacje nagłe, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia). Koszty nieuzasadnionego wezwania Pogotowia Ratunkowego pokrywa zgłaszający konieczność jego wezwania.

 

 

III.                Bezpieczeństwo Gości

 

1.                  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabrania się samodzielnego podłączania kaloryferów elektrycznych bez zgody Recepcji.

 

2.                  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest również jednoczesne włączanie wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w domkach i pozostawianie ich bez nadzoru.

 

3.               Bezwzględnie zabrania się nakrywania kaloryferów elektrycznych jakimikolwiek materiałami, w tym także częściami odzieży.

 

4.                  Na terenie Ośrodka i w domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

5.                  Na terenie Ośrodka zabronione jest:

a)                 zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b)                 palenie ognisk w miejscach nieuzgodnionych z Recepcją Ośrodka,

c)                  nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

d)                 wystawiania mebli poza obręb werandy,

e)                 zaśmiecania i zanieczyszczanie.

 

IV.               Reklamacje

 

Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do Recepcji Ośrodka, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco.

 

 

V.                 Postanowienia końcowe

 

1.                  Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Recepcji.

 

2.                 Recepcja jest czynna w sezonie letnim w godzinach 8:00 do 20:00 lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy ogłoszeń. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 89  621 20 87 w. 400 lub 300.

 

3.                  Właścicielem Ośrodka jest:

Energopol-Warszawa S.A.

Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa

 

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO POBYTU!!!

 

 

Telefony wewnętrzne:

300, 400 recepcja

401 wypożyczalnia sprzętu wodnego

403, 409 ochrona

408 stajnia

414 dział techniczny

413 basen

405 kawiarenka nad jeziorem

415 kręgielnia

418 bar